MORE NEWS

THAILAND

video
66/23 สูตรสำเร็จปรองดอง?
คำสั่ง 66/23 นโยบายสำคัญในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ช่วงปลายสงครามเย็น โดยใช้การเมืองนำการทหาร ในแง่หนึ่ง จึงถือเป็นความสำเร็จ ที่เกิดขึ้นได้ ด้วยการเปลี่ยนวิธีคิดของหน่วยงานความมั่นคง ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่สามารถนำไปสู่ความสงบสุข และการยุติสงครามกลางเมืองระหว่างฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวา
TOP
NOW :