ไม่พบผลการค้นหา
กรมบัญชีกลางเปิดยอดใช้จ่ายเงินงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2563 ใช้จ่ายแล้วทั้งสิ้น 1.6 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นใช้จ่ายประจำร้อยละ 57 ใช้จ่ายลงทุนร้อยละ 23 เร่งหน่วยงานราชการใช้จ่าย-ก่อหนี้ผูกพันเพิ่ม

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 (1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) มีภาพรวมใช้จ่ายแล้วจำนวน 1,614,411 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 3,200,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.45 จำแนกเป็น

  • รายจ่ายลงทุนใช้จ่าย จำนวน 145,324 ล้านบาท ของวงเงิน 641,712 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.65
  • รายจ่ายประจำใช้จ่าย จำนวน 1,469,087 ล้านบาท ของวงเงิน 2,558,288 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.42 

สำหรับเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ใช้จ่าย จำนวน 209,960 ล้านบาท ของวงเงิน 211,732 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.16

ทั้งนี้เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด กรมบัญชีกลางจึงให้ส่วนราชการเร่งจัดสรรเงินภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ รวมทั้งเร่งรัดให้ส่วนราชการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันเพื่อให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :