ไม่พบผลการค้นหา
ครม. มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 77 ยกเว้นบางอำเภอ (20 ก.ค. - 19 ต.ค.2567) และรับทราบร่างประกาศ 2 ฉบับ

ครม. มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพื้นที่ จชต. ยกเว้นบางอำเภอ และรับทราบร่างประกาศ 2 ฉบับ

วันนี้ (9 กรกฎาคม 2567) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (9 กรกฎาคม 67) มีมติเห็นชอบและรับทราบ ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ ดังนี้

1.เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ 

-จ.นราธิวาส ยกเว้น อ.ยี่งอ อ.สุไหงโก-ลก อ.แว้ง และ อ.สุคิริน

-จ.ปัตตานี ยกเว้น อ.ยะหริ่ง อ. ปานาเระ อ.มายอ อ.ไม้แก่น อ.ทุ่งยางแดง อ.กะพ้อ และ อ.แม่ลาน

-จ.ยะลา ยกเว้น อ.เบตง อ.รามัน อ.กาบัง และ อ.กรงปินัง

ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2567 ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาครั้งที่ 77 พร้อมทั้งร่างประกาศฯ รวม 2 ฉบับ ได้แก่ 

(1) ร่างประกาศ เรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ จ.นราธิวาส ยกเว้น อ.ยี่งอ อ.สุไหงโก-ลก อ.แว้ง และ อ.สุคิริน จ.ปัตตานี ยกเว้น อ.ยะหริ่ง อ. ปานาเระ อ.มายอ อ.ไม้แก่น อ.ทุ่งยางแดง อ.กะพ้อ และ อ.แม่ลาน และจ.ยะลา ยกเว้น อ.เบตง อ.รามัน อ.กาบัง และ อ.กรงปินัง 

(2) ร่างประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่ ครม. กำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลบังคับใช้


และมีมติรับทราบร่างประกาศ เรื่อง การให้ประกาศและคำสั่งที่ นรม. กำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลบังคับใช้

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า สมช. รายงานว่า กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ได้สรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาขยายประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ครั้งที่ 77 โดย

-สถานการณ์การก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ห้วงวันที่ 20 เมษายน 2567-13 มิถุนายน 2567 ปรากฎการก่อเหตุรุนแรงจำนวน 10 เหตุการณ์ ฝ่ายมั่นคงในพื้นที่ประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าการก่อเหตุรุนแรงมีแนวโน้มลดลง เมื่อเทียบกับห้วงระยะเวลาก่อนหน้า

-มาตรการลดผลกระทบต่อการประกาศใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 แบ่งเป็น 2 แนวทาง ได้แก่ การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติการ และการสร้างความโปร่งใสในการจับกุมตัวและควบคุมตัว 

-การประเมินผล พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้ยกเลิกการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฯ คิดเป็นร้อยละ 66.20

โดยในคราวประชุม คกก. บริการสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่3/2567 วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เห็นว่า การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ จชต. เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการป้องกัน ระงับ ยับยั้ง สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากที่สุด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน จึงมีมติเสนอให้ ครม. พิจารณาขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ทุกอำเภอในพื้นที่ จชต. ยกเว้น อ.ยี่งอ อ.สุไหงโก-ลก อ.แว้ง และ อ.สุคิริน จ. นราธิวาส อ.ยะหริ่ง อ. ปานาเระ อ.มายอ อ.ไม้แก่น อ.ทุ่งยางแดง อ.กะพ้อ และ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี อ.เบตง อ.รามัน อ.กาบัง และ อ.กรงปินัง จ.ยะลา ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2567 ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาครั้งที่ 77