ไม่พบผลการค้นหา
กรมสุขภาพจิต เผย สังคมไทยต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับ 'โรคติดเกม' จับมือเครือข่ายครอบครัวและครู ประกาศเจตนารมณ์รวมพลังทางสังคมป้องกันและควบคุมการบริโภคเกม

กรมสุขภาพจิต มอบหมายให้สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ดำเนินจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างความตระหนักผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับเกมออนไลน์และการติดเกม จากสภาพปัญหาพฤติกรรมติดเกมที่เกิดขึ้นจากหลายปัจจัย และก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ มากมาย สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ จึงได้พัฒนานวัตกรรมใหม่ในการช่วยประเมินระดับความรุนแรงของภาวะติดเกม ซึ่งการประเมินพฤติกรรมติดเกมนี้ เป็นกระบวนการสำคัญและแนวทางในการวินิจฉัยเบื้องต้น (baseline data) สำหรับบุคลากรการแพทย์ ที่สามารถช่วยแบ่งระดับความรุนแรงออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ภาวะปกติ, ภาวะติดเกมระดับน้อย, ภาวะติดเกมระดับปานกลาง, และภาวะติดเกมระดับรุนแรง ก่อนนำไปสู่การพิจารณาวางแผนการรักษา และช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นที่มีความผิดปกติพฤติกรรมเล่นเกมในแต่ละระดับได้อย่างเหมาะสมในอนาคต โดยการดำเนินการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. อีกด้วย 

นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบันปัญหาเกมออนไลน์และการติดเกมเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงในสังคมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ในประเทศไทย จากการสำรวจของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ในปี พ.ศ. 2556 พบว่า มีเด็กติดเกมส์มากถึง 2.5 ล้านคน จากจำนวนเด็ก 18 ล้านคนทั่วประเทศ และในปีงบประมาณ 2560 พบว่าปัญหาพฤติกรรมเสพติดเกมส่วนใหญ่ เป็นปัญหาสุขภาพจิตที่พบในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 6-18 ปี ซึ่งมีความสัมพันธ์กับชนิดของเกม อาทิ เกมประเภท First Personal Shooting, MOBA และ SPORTS game competition เป็นหลัก โดยเฉลี่ยเด็กและวัยรุ่นใช้เวลาเล่นเกมนาน 5 ชั่วโมงต่อวัน และเล่นเกมแข่งขันต่อสู้ออนไลน์ 1-4 เกมสลับกันไป 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ประกาศเจตนารมณ์ การคุ้มครองเยาวชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาติดเกมของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มติดเกม ที่ปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและจะเป็นปัญหาสำคัญในอนาคต จึงได้มีการร่วมกำหนดประเด็นการรณรงค์ให้สอดคล้องกับองค์การอนามัยโลก คือ 'เครียดได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี' และได้มอบหมายให้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการคุ้มครองเยาวชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาติดเกมเพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่ร่วมมือกันในการดูแลเด็กและเยาวชน

จึงมีความตระหนักว่าสังคมไทยต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับ 'โรคติดเกม' ที่จะส่งผลกระทบต่อสมอง พัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์โดยจะรวมพลังทางสังคมในการดำเนินการป้องกันและควบคุมการบริโภคเกมที่มีผลต่อสมอง พัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน สร้างความตระหนักถึงผลเสียและเรียนรู้การใช้อย่างเหมาะสมแก่เด็กครอบครัว และครู สร้างระบบเฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาให้เข้าถึงบริการ            

พญ.ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตมีเป้าหมายที่จะยกระดับการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยรุ่นและเยาวชน และส่งเสริมความรอบรู้และสร้างความตระหนักถึงผลกระทบเกี่ยวกับเกมออนไลน์และการติดเกมให้แก่วัยรุ่นและเยาวชน รวมทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลเด็กและเยาวชน โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างความตระหนักผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับเกมออนไลน์และการติดเกมขึ้น ประกอบด้วย การบรรยายสถานการณ์การติดเกมในปัจจุบัน เวทีเสวนา 'การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับเกมออนไลน์และการติดเกม' การบรรยายเรื่อง ความรู้เรื่องเด็กติดเกม และการพัฒนาเครื่องประเมินระดับความรุนแรงของภาวะติดเกม