ไม่พบผลการค้นหา
ครม.มีมติเห็นชอบ ประกันรายได้เกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง62/63 กิโลกรัมละ 2.50 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน วงเงินทั้งสิ้น 9,671 ล้านบาท จ่ายงวดแรก 1 ธ.ค. 2562 ติดต่อกัน 12 งวด

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ว่า ครม.สัญจรมีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี 2562/2563 วงเงิน 9,671 ล้านบาท คาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประกันรายได้ 540,000 ราย 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ การประกันรายได้หัวมันสำปะหลังสด เชื้อแป้งร้อยละ 25 ในพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ ราคาและปริมาณประกันรายได้ กิโลกรัมละ 2.50 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน เกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับเงินส่วนต่าง ได้แก่ เกษตรกรทุกรายที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูก และแจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ เงื่อนไขการใช้สิทธิ เกษตรกรหนึ่งครัวเรือน ใช้สิทธิได้ 1 ครั้ง

การชดเชยส่วนต่าง ธ.ก.ส. จะโอนเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายกับราคาเกณฑ์อ้างอิงเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง สำหรับระยะเวลาดำเนินการ 1) ช่วงเวลาขึ้นทะเบียน 1 ต.ค. 2561 เป็นต้นมา 2) ระยะเวลาใช้สิทธิ ใช้สิทธิได้ในช่วงการเก็บเกี่ยวที่ระบุไว้ในทะเบียนเกษตรกร โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินส่วนต่างครั้งแรกในวันที่ 1 ธ.ค. 2562 และจ่ายต่อไปทุกวันที่ 1 ของเดือน เป็นเวลา 12 เดือน สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 1 ธ.ค. 2562 ให้มีสิทธิรับเงินชดเชยในวันที่ 1 ธ.ค. 2562 และ 3) ระยะเวลาโครงการ 1 ต.ค. 2662-31 ธ.ค. 2563 ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการคู่ขนานเพื่อรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลัง

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการอื่นๆ ด้วย ได้แก่ 

1) ดูแลความเป็นธรรมในการซื้อขายมันสำปะหลัง กำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพ การหักน้ำหนักสิ่งเจือปน การกำหนดให้โรงงานมันเส้นและแป้งมันมีเครื่องร่อนสิ่งเจือปนก่อนรับซื้อ รวมถึงการแสดงราคารับซื้อ 

2) การบริหารจัดการนำเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศต้องกำกับดูแลอย่างจริงจัง ต้องตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามาตรฐาน ลงโทษผู้กระทำผิดตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด 

3) เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง ให้ ธ.ก.ส.จัดสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนในการพัฒนาการผลิตและลดต้นทุนของเกษตรกรโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เป้าหมาย 5,000 รายๆ ละ ไม่เกิน 230,000 บาท วงเงินกู้รวม 1,150 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 3

4) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ให้ ธ.ก.ส.จัดสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับมันสำปะหลัง หรือสถาบันเกษตรกรที่มีสมาชิกประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือซื้อมันสำปะหลังสด มันเส้น เพื่อไปจำหน่ายต่อ หรือแปรรูป เพื่อดูดซับปริมาณผลผลิตในช่วงล้นตลาด วงเงินจัดสรรสำหรับโครงการนี้ 1,500 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 4 

5) ส่งเสริมการใช้มันสำปะหลังในประเทศเพิ่มขึ้น โดยพัฒนาการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพและอุตสาหกรรมอาหาร

6) เพิ่มช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง โดยเฉพาะแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากมันสำปะหลังและกากน้ำตาลซึ่งปัจจุบันมีตลาดรองรับที่จำกัด โดยเฉพาะการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง สามารถดูดซับหัวมันสดได้เพียง 2.5 ล้านตัน เพื่อให้เกิดการใช้มันสำปะหลังและพืชเกษตรในการผลิตแอลกอฮอล์ จะต้องมีการแก้ไขข้อจำกัดใน พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 เพื่อเปิดช่องให้โรงงานเอทานอลที่ใช้สินค้าเกษตรเป็นวัตถุดิบสามารถผลิตและจำหน่ายเอทานอลให้แก่อุตสาหกรรมอื่นได้นอกเหนือจากการใช้เป็นเชื้อเพลิง

นอกจากนี้ ครม.สัญจรยังมีมติเห็นชอบครม.อนุมัติเงินชดเชยให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิและไม่จำกัดช่วงเวลาการปลูก จากเดิมที่ชดเชยแก่เกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น ทำให้การกำจัดท่อนพันธุ์และการจัดการการระบาดของโรคใบด่างไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ ข้อมูลจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ราคามันสำปะหลัง แป้ง 25% ณ วันที่ 12 พ.ย. 2562 อยู่ที่ 2.20-2.40 บาท/กก. มันเส้น/100 กก. ราคาส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.อยุธยา อยู่ที่ราคา 600-610 บาท ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.ชลบุรี อยู่ที่ราคา 600-610 บาท 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :