ไม่พบผลการค้นหา
สมัชชาคนจน เผยแพร่แถลงการณ์ ร่วมเสนอทางการป้องกันโควิด-19 แนะต้องมีมาตรการเยียวยาแรงงานอย่างพอเพียง

สมัชชาคนจน ออกแถลงการณ์ต่อการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ได้แพร่ระบาดไปทั่วประเทศ และมีผู้ติดเชื้อมากขึ้นในแต่ละวัน แม้ว่ารัฐบาลจะได้ออกมาตรการมาบ้างแล้วเพื่อแก้ไขสถานการณ์ แต่เราพบว่ามาตรการและนโยบายต่างๆ ยังไม่ครอบคลุม ไม่เพียงพอ และไม่มีความชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการต่อคนจนทั้งในชนบทและในเมือง สมัชชาคนจน มีข้อเสนอต่อรัฐบาล ดังต่อไปนี้

1. ขณะนี้ รัฐได้มีคำสั่งปิดสถานประกอบการบางประเภทแล้วเพื่อยับยั้งการติดต่อของโรค หากต่อไป รัฐจะบังคับหยุดงาน หรือปิดงานบางส่วน อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น รัฐจะต้องจ่ายค่าจ้างให้กับแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งนี้ อย่างเพียงพอต่อการดำรงชีวิตของทั้งแรงงานและครอบครัวที่อยู่ในความอุปถัมภ์ของแรงงาน

2. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการกักตุนอาหารและเวชภัณฑ์ รัฐจะต้องมีนโยบายและมาตรการอย่างเร่งด่วนเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อย ชุมชน หรือกลุ่มของเกษตรกรรายย่อย สามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัย หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และเวชภัณฑ์อื่นๆ ที่สามารถผลิตได้ โดยอุดหนุนเงินทุนและเครื่องจักรเพื่อการผลิต อุดหนุนด้านความรู้เพื่อพัฒนาและควบคุมคุณภาพ และให้จำหน่ายได้โดยไม่จำกัด ในราคาที่เป็นธรรมต่อผู้ ผลิตและผู้บริโภค

3. รัฐต้องไม่ฉวยโอกาสที่ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน กระทำการใดๆ ที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน สิทธิพลเมือง สิทธิแรงงาน สิทธิเกษตรกร หรือสิทธิอื่นใด นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรค อันจะส่งผลกระทบในทางไม่ดี หรือจะสร้างความเดือดร้อนแก่คนจน เช่น นโยบายการพัฒนาที่มีการอพยพ ไล่คนจนออกจากที่ดิน รื้อทำลายทรัพย์สินคนจน เป็นต้น รวมทั้งต้องควบคุมดูแลไม่ให้มีหน่วยงานใดๆ กระทำการดังกล่าวด้วย

4. รัฐต้องกระจายอำนาจและงบประมาณเพื่อการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ให้กับจังหวัด ท้องถิ่น หรือชุมชนที่ได้ดำเนินเองไปบ้างแล้ว และที่เสนอตัวจะดำเนินการต่อไป

5. ปัจจุบันนี้ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาถูกลง รัฐบาลควรงดการผลิตน้ำมันผสมแอลกอฮอล์ไว้ชั่วคราว และนำแอลกอฮอล์มาแจกจ่ายหรือจำหน่ายแก่ประชาชนในราคาถูก

6. รัฐต้องประกาศนโยบายให้ชัดเจนว่า ประชาชนทุกคนที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 จะได้รับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าผู้ป่วยจะมีสิทธิด้านการรักษาพยาบาลแบบใดหรือไม่

"สมัชชาคนจนขอแสดงความห่วงใยในสถานการณ์ปัจจุบัน เราเชื่อมั่นในความสามารถของคนจนที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โรคโควิด-19 ของประเทศ และยินดีที่จะให้ความร่วมมือในภารกิจที่สำคัญยิ่งนี้"

90842992_2791550467630929_4274217862316425216_o.jpg